uslugi

Udzielamy pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa:

- gospodarczego,
- cywilnego,
- obrotu nieruchomościami,
- prawa rzeczowego (zasiedzenia i inne),
- spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
- ubezpieczeniowego (wypadki, odszkodowania, zadośćuczynienie, renty),
- lokalowego,
- handlowego (odpowiedzialność członków zarządu, zawiązywanie, łączenie
   i likwidacja spółek prawa handlowego)
- autorskiego,
- naruszenia dóbr niematerialnych,
- prawa prasowego,
- rodzinnego (rozwody, unieważnienie małżeństwa, znoszenie wspólności 
   małżeńskiej, alimenty, podział majątku),
- administracyjnego (w tym prawo budowlane i zamówień publicznych),
- karnego ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych.

realizacje Zapewniamy indywidualne traktowanie każdego z Klientów i wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom. Dzięki doświadczeniu i specjalizacji, a także zespołowej współpracy pomoc prawna jest świadczona na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Profesjonalne przygotowanie pozwala na wszechstronne przeanalizowanie każdej zleconej sprawy i wypracowanie optymalnego rozwiązania. W tym celu wykorzystywane są wszelkie prawem dopuszczalne środki, jak wnioski, pozwy, zażalenia, apelacje, kasacje, oskarżenia itp. czynności oraz reprezentowanie Zleceniodawców przed Sądami, Trybunałami oraz innymi organami. Kancelaria w szerokim zakresie wykorzystuje także pozasądowe środki w postaci negocjacji, koncyliacji w celu likwidacji spornych i niekiedy skomplikowanych spraw.